Üniversite Öğrencilerinin Aile Aidiyetinin Aile İçi Şiddete İlişkin Görüşlerine ve Bireysel Özelliklerine Göre Karşılaştırılması
The Comparison of Family Sense of Belonging of University Students According to their Opinions on Family Violence and Their Individual Characteristics

Author : Kübra ARSLAN -- Hande ŞAHİN - Sibel ERKAL
Number of pages : 168-180

Abstract

Aidiyet duygusu, kişilerarası bir sistem içerisinde kişinin kendisine ait algısı şeklinde açıklanmaktadır. Ait olma insanın en karmaşık ihtiyacıdır ve insanın doğup büyüdüğü ve ihtiyaçlarının karşılandığı en temel birim olan ailenin bu noktada önemi yadsınamaz bir gerçektir. Bu bağlamda, bu konuda yapılan çalışmaların eksikliği göz önüne alındığında üniversite öğrencilerinin aile aidiyetinin aile içi şiddete ilişkin görüşlerine ve bireysel özelliklerine göre karşılaştırılması önem taşımaktadır. Bu çalışma, üniversite öğrencilerinin aile aidiyetinin aile içi şiddete ilişkin görüşlerine ve bireysel özelliklerine göre karşılaştırılması amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet ile Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümünde 2017-2018 eğitim-öğretim yılında öğrenim gören 421 öğrenci katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak 2014 yılında Mavili, Kesen ve Daşbaş (2014) tarafından geliştirilen ve 17 maddeden, 2 alt boyuttan oluşan “Aile Aidiyeti Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde standart sapmadan, aritmetik ortalamadan, ikili gruplar için t testinden, ikiden daha fazla grup için ise ANOVA’dan yararlanılmıştır. Araştırmaya alınan öğrencilerin %62.7’si daha önceden aile içi şiddete maruz kalmadığını belirtmişlerdir. Aile içi şiddet mağduru öğrenciler arasında duygusal şiddete uğradığını belirtenler ilk sırada yer alırken (%15.9), bunu fiziksel şiddete uğradığını belirtenler (%15.0) izlemektedir. Öğrencilerin okudukları bölüm, cinsiyet, yaş ve daha önceden aile içi şiddete uğrama durumları ile aile aidiyetleri arasında anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiştir (p<0.05).

Keywords

Aile aidiyeti, Aile içi şiddet, Üniversite öğrencisi.

Read: 2,705

Download: 1,505