Sınava Hazırlık Sürecinin Bireyin Okuma Alışkanlığı Üzerinde Etkisi: 8.Sınıf Örneği
The Effect Of Preparation Process On Individuals’ Reading Habit: 8th Grade Sample

Author : Sevil BÜYÜKALAN FİLİZ -- Dilan KALAYCI
Number of pages : 238-248

Abstract

Okuma bireyde zihinsel etkinlikler sonucu gerçekleşmekte olup okuma alışkanlığının kazanılmasında etkili pek çok unsur vardır. Bu araştırmanın amacı, LGS sürecinin 8.sınıf öğrencilerinin sosyal ve akademik başarısında rol oynayan okuma alışkanlığı üzerindeki etkisini incelemektir. Araştırma, 2018-2019 eğitim öğretim yılı Ankara Şehit İlker Aydın Ortaokulu ve Trabzon Akçaabat Cumhuriyet Ortaokulunda okumakta olan 42 8.sınıf öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Her iki okuldan 21’er öğrenci alınmıştır. Verilerin toplanması, analizi ve yorumlanmasında nitel yöntem kullanılmıştır. Bu doğrultuda öğrencilerle yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşmelerde elde edilen veriler ses kayıt cihazı ile kaydedilmiş ve daha sonra kâğıda geçirilmiş, görüşmeler her bir öğrencide ortalama 15 dakika sürmüştür. Araştırma sonucunda, öğrencilerin çoğu LGS sürecinin okuma durumlarını olumsuz etkilediğini belirtmiştir. Ayrıca okumayı seven fakat düzenli okuma alışkanlığı bulunmayan öğrencilerin bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Okuma, okuma alışkanlığı, sınav.

Read: 2,637

Download: 1,690