Osmanlı Manzum Fetvâ Geleneğinde Hocazâdeler Geleneği
Hodja Zada Tradition In Ottoman Poetry Fatwas Tradition

Author : Muhittin ELİAÇIK
Number of pages : 94-114

Abstract

Şiir ve edebiyatın her alana hâkim olduğu Osmanlı coğrafyasında devlet yazışmaları da bundan etkilenmiş ve her türlü resmî arşiv belgesinde nazım ve edebî sanatın bolca yer aldığı görülmüştür. Bu durum, hukuki alanda fetvâlara da yansımış ve böylece orijinal bir tür olarak manzum fetvâlar Türk edebiyatındaki yerini almıştır. Osmanlı’da manzum fetvâlar Divan şairleri içinde özel bir yere sahip olan şeyhülislâm ve müftülerce verilmiştir. Genellikle 16.yüzyıl ortalarından itibaren görülmeye başlanan manzum fetvâlar büyük ölçüde Ebussuûd Efendi, Bostanzâde Muhammed Efendi, Hoca Sadeddin Efendi gibi, yaptıkları önemli işlerle çağa damga vurmuş ünlü şeyhülislâmların kalemlerinden çıkmıştır. Hoca Sadeddin Efendi ve onun oğul ve torunları ise bu geleneği bir aile geleneği hâlinde sürdürmüşler ve bu konuda özel bir yer tutmuşlardır. Osmanlı’da şu ana kadar tespit edilmiş bulunan manzum fetvâların yarıdan fazlasının Hocazâdeler tarafından verilmiş olduğu dikkat çekicidir.

Keywords

Osmanlı, Hocazadeler, manzum fetvâ, gelenek.

Read:2588

Download: 1272

Atıf Bulunamadı