Öğretmenlerin Moral Düzeylerinin Öğretmen Verimliliğine Katkısı
Contribution Of The Morale Levels Of Teachers To Teacher Productivity

Author : Salih Paşa MEMİŞOĞLU - Sevgi TAŞKIN
Number of pages : 185-203

Abstract

Bu araştırmanın amacı öğretmenlerin moral düzeylerinin öğretmen verimliliğine katkısına yönelik görüşlerini tespit etmektir. Nitel araştırma deseninde yürütülen araştırmanın çalışma grubunu, 2018-2019 eğitim öğretim yılında Bolu ili Anadolu liselerinde çalışan 20 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırma verileri yarı yapılandırılmış görüşme formuyla toplanmış, betimsel ve içerik analiz tekniğiyle çözümlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; öğretmenlerin büyük çoğunluğu okul içi ve dışı gerçekleştirilen etkinliklerde işbirliği yapmaya istekli, kendisinden beklenen görev ve sorumlulukları coşku ile yerine getiren, çalışma arkadaşları ile olumlu ilişkiler içinde olan, okulun başarılarından mutluluk duyan, birbirleri ile saygı çerçevesinde uyum içerisinde çalışan gerektiğinde kurumda oluşan yanlış eleştiriler ve duyumlar üzerine kurumlarını savunabilen, okuluna inanan ve gurur duyabilen kişiler olduğu görülmektedir. Ayrıca öğretmenlerin kendilerini geliştirmek için çaba sarf ettikleri, öğretim faaliyetlerinde öğrencilerine özgün öğrenme ortamları oluşturdukları, sorunların çözümünde gerekli gördükleri durumlarda yapıcı ve yardım edici bir tutumla aktif olarak yer aldıkları, çoğunluğunun toplantılara ve etkinliklere katılmada istekli olduklarını, eğitim ve öğretimi ahenk içerisinde gerçekleştirdiklerini ve belirterek olumlu görüş bildirmişlerdir. Olumsuz görüş bildiren öğretmenlerin ise okullarında mutlu olmadıklarını, kendilerini okullarına ait hissetmediklerini, sorun karşısında okul yöneticilerin çözüme yönelik çaba sarf etmeleri gerektiğini ve eleştiri yapmaktan kaçınmadıklarını ifade etmişlerdir. Bu durumun ise öğretmenlerin kurumlarına karşı aidiyet ve bağlılık duygusunun oluşmadığı ve çalışma ortamlarında morallerinin de düşük olduğu düşünülmektedir.

Keywords

Moral, Verimlilik, Öğretmen.

Read: 2,707

Download: 1,384