Sınıf Öğretmenlerinin Ev Ödevi Verme Kriterleri
Criteria of Assigning Homework by Classroom Teacher

Author : Birol SUSAM - Mehmet Kaan DEMİR
Number of pages : 01-15

Abstract

Eğitim öğrencinin okul dışında geçirdiği zamanlarda da devam etmektedir. Öğrencilerin okul dışındaki zamanlarını verimli değerlendirmesi, sorumluluk bilinci geliştirmesi ve bireysel olarak okulda öğrendikleri konulara yönelik araştırma yapması ev ödevinin amaçlarındandır. Bu araştırmada sınıf öğretmenlerinin ev ödevi verme kriterlerini öğretmen görüşlerine göre incelemesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubu İstanbul ili Kadıköy ilçesindeki ilkokullarda görevli 11 sınıf öğretmeninden oluşmaktadır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden görüşme tekniği kullanılmıştır. Veriler yarı yapılandırılmış soru formları yoluyla yüz yüze görüşmeler yapılarak toplanmıştır. Toplanan veriler içerik analizi yöntemi kullanılarak çözümlenmiş ve anlamlı hale getirilmiştir. Araştırma bulguları incelendiğinde sınıf öğretmenlerinin ev ödevlerini öğrencilerin tekrar, pekiştirme, sorumluluk ve araştırma becerilerini geliştirme amaçlı verdikleri anlaşılmıştır. Araştırmaya katılan tüm öğretmenlerin MEB’in tatilde ödev vermeyin önerisini olumlu karşıladıkları, genelde öğrencilerine günübirlik ödevler verdikleri, sınıftaki tüm öğrencilere aynı ödevleri verdikleri, ödevini yapmayan öğrencilere ödevlerini gün içinde okulda yaptırdıkları ve ödev konusunda ailelerden yardım istemedikleri anlaşılmıştır.

Keywords

Sınıf öğretmeni, ilkokul, ev ödevi.

Read:2865

Download: 1547

Atıf Bulunamadı