Öğrencilerin Açık Liseye İlişkin Görüşleri
The Students' Opinions About Open High School

Author : Avni AYTEKİN
Number of pages : 40-47

Abstract

Bu çalışmanın amacı örgün eğitimden ayrılıp eğitimlerine açık lise lisesinde sürdüren bireylerin açık lise lisesine ilişkin görüşlerini belirlemektir. Çalışma, nicel araştırma yönteminde tarama modeli çalışmasıdır. Araştırmanın çalışma grubunu Muğla İli Ula ilçesinde ikamet eden ve Açık lise lisesine kayıtlı 65 öğrenciden 43'ü oluşturmaktadır. Açık liseye devam eden öğrencilerin 28’i kadın 15'i erkektir. Öğrencilere Fidan tarafından ''Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime Yönelik Tutumları ve Epistemolojik İnançlarına” yönelik hazırlamış olduğu 9 sorudan oluşan ölçek uygulanmıştır. Araştırmaya katılan bireylerin açık liseye ilişkin lise görüşlerinin genel aritmetik ortalamasının (X= 3,88; katılıyorum) düzeyinde olduğu saptanmıştır. Araştırmaya katılan bireylerin açık lise uygulamasına yönelik memnuniyetlerinin yüksek olduğu ifade edilebilir. Açık liseye İlişkin Lise öğrencilerinin görüşleri arasında cinsiyet değişkenine göre anlamlı fark (p<.05) olduğu görülmüştür. Erkek öğrencilerin açık liseye ilişkin görüşlerinin ortalaması (X= 4,31), kız öğrencilerin açık liseye ilişkin görüşlerinin ortalaması ise (X= 3,60) düzeyindedir. Erkek öğrencilerin kadın öğrencilere göre açık lise uygulamasından daha çok memnun olduğu görülmüştür. Öğrencilerin açık liseye gitme nedenleri arasında; ekonomik nedenlere bağlı olarak iş-yaşam dengesini sürdürme, işe girme, maddi koşullardaki olumsuzluklar ve mesleki kariyer yapma nedenleri mevcuttur. Bireysel nedenlere bağlı olarak; bireysel öğrenme çabası ve öğrenmede alternatif fırsatlar mevcuttur. Okula bağlı nedenler arasında ise; öğretmen kaynaklı ve okul düzeninden kaynaklı nedenler yer almıştır. Özet olarak açık liseye kayıt olma kararının okulun dışlayıcı etkisine ve okulun dışındaki etkenlerin ise daha cazip olmasına bağlı olduğu görülmektedir.

Keywords

Açık Öğretim Lisesi, uzaktan öğrenme, okul cazibesi

Read:

Download: