Aleksitimi ve Kimlik İşlevleri Arasındaki İlişkiler: Lise Öğrencileri Üzerinden Bir İnceleme
The Relations between Alexithymia and Identity Functions: An Investigation through High School Students

Author : Özlem GÜL -Serap Aktaş-Bilal-Kaya-Ümit Morsünbül
Number of pages : 25-39

Abstract

Bu çalışmanın temel amacı 14-18 yaşları arasında olan normal bireylerin aleksitimik özellikleri ile kimlik işlevleri arasındaki ilişkileri incelemektir. Türkiye’de aleksitimi konusuna dair yapılan çalışmaların daha çok psikiyatri alanında gerçekleşmiş olması, klinik olarak tanımlanmamış bireyler üzerinde yapılan çalışmaların yetersiz olması bu makalenin yazılmasında bir diğer amacı oluşturmaktadır. 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Konya, Kırşehir ve Mardin illerinde bulunan çeşitli Anadolu Liselerinde okuyan 696 (%58 kadın, %42 erkek) öğrenci bu araştırmanın kapsamını oluşturmaktadır. Katılımcıların yaş ortalaması 15.38±1.104’tür. Veri toplama aracı olarak Toronto Aleksitimi Ölçeği ve Kimlik İşlevleri Ölçeği kullanılmıştır. Çalışmada, değişkenler arasındaki ilişkileri ele almak için korelasyon analizi yapılmıştır. Ayrıca aleksitimi boyutlarının kimlik işlevlerinin hangi düzeyde yordadığını belirlemek amacıyla çoklu regresyon analizi uygulanmıştır. Araştırma sonuçları; aleksitimi alt boyutlarından duyguları tanıma zorluğu ve duyguları ifade etme zorluğu ile kimlik işlevleri arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğu sonucunu göstermiştir. Sonuçlar lise öğrencilerinin duyguları tanıma ve duyguları ifade etme zorluğu arttıkça kimlik duygusunun sağladığı işlev düzeyinin azaldığını göstermiştir.

Keywords

Aleksitimi, Kimlik, Kimlik işlevleri

Read:

Download: