Aleksitimi ve Kimlik İşlevleri Arasındaki İlişkiler: Lise Öğrencileri Üzerinden Bir İnceleme,
The Relations between Alexithymia and Identity Functions: An Investigation through High School Students

Author:

Number of pages : 25-39

Abstract

Bu çalışmanın temel amacı 14-18 yaşları arasında olan normal bireylerin aleksitimik özellikleri ile kimlik işlevleri arasındaki ilişkileri incelemektir. Türkiye’de aleksitimi konusuna dair yapılan çalışmaların daha çok psikiyatri alanında gerçekleşmiş olması, klinik olarak tanımlanmamış bireyler üzerinde yapılan çalışmaların yetersiz olması bu makalenin yazılmasında bir diğer amacı oluşturmaktadır. 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Konya, Kırşehir ve Mardin illerinde bulunan çeşitli Anadolu Liselerinde okuyan 696 (%58 kadın, %42 erkek) öğrenci bu araştırmanın kapsamını oluşturmaktadır. Katılımcıların yaş ortalaması 15.38±1.104’tür. Veri toplama aracı olarak Toronto Aleksitimi Ölçeği ve Kimlik İşlevleri Ölçeği kullanılmıştır. Çalışmada, değişkenler arasındaki ilişkileri ele almak için korelasyon analizi yapılmıştır. Ayrıca aleksitimi boyutlarının kimlik işlevlerinin hangi düzeyde yordadığını belirlemek amacıyla çoklu regresyon analizi uygulanmıştır. Araştırma sonuçları; aleksitimi alt boyutlarından duyguları tanıma zorluğu ve duyguları ifade etme zorluğu ile kimlik işlevleri arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğu sonucunu göstermiştir. Sonuçlar lise öğrencilerinin duyguları tanıma ve duyguları ifade etme zorluğu arttıkça kimlik duygusunun sağladığı işlev düzeyinin azaldığını göstermiştir.

Keywords

Abstract

The main purpose of this study is to investigate whether alexithymia significantly predict the identity functions. Another aim of this article is that the studies on alexithymia Turkey are mostly in the field of psychiatry and the studies on non-clinical individuals are inadequate. 696 students (58% female, 42% male) attending various Anatolian High Schools in Konya, Kırşehir and Mardin provinces in the 2019-2020 academic year constitute the scope of this research and their ages are between 14-18 years old mean 15.38±1.104. Toronto Alexithymia Scale and Identity Functions Scale were used as a data collection tool. In the study, correlation analysis was carried out to address the relationships among variables. In addition, multiple regression analysis was applied to determine the level of Alexithymia dimensions. Research results have shown that there is a negative significant relationship between identity functions and difficulty in recognizing emotions and difficulty in expressing emotions. The results indicated that while high school students difficulty of recognizing emotions and the difficulty of expressing emotions increases, the level of function provided by the emotion of identity decreases.

Keywords