Avrupa Birliği Üyesi Seçili Geçiş Ekonomilerinde Yurtiçi Tasarruflar ve Cari İşlemler Dengesi İlişkisi,
Domestic Savings And Current Account Balance Relationship In European Union Member Selected Transition Economies

Author:

Number of pages : 48-61

Abstract

Merkezi planlı sistemden serbest piyasa ekonomisine geçen ve geçiş ekonomileri olarak adlandırılan ülkelerde, ekonomik entegrasyonlarla birlikte yurtiçi tasarrufların cari işlemler dengesi üzerindeki etkisi iktisat teorisinde yeni tartışmalara yol açmıştır. Avrupa Birliği ise bu ekonomik entegrasyonlara gösterilebilecek en önemli örnektir. Bu çalışmada Avrupa Birliği üyesi Çek Cumhuriyeti, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Polonya, Slovak Cumhuriyeti ve Slovenya geçiş ekonomilerinde 2004-2019 arası dönemde yurtiçi tasarrufların cari işlemler dengesi üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Ampirik analizler sonucunda, kısa dönemde yurtiçi tasarruflardan cari işlemler dengesine doğru ve uzun dönemde karşılıklı bir nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Ülke bazında incelendiğinde ise Polonya ve Slovak Cumhuriyetinde cari işlemler dengesinden yurtiçi tasarruflara doğru, Letonya ve Slovak Cumhuriyetinde yurtiçi tasarruflardan cari işlemler dengesine doğru nedensellik ilişkisi olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

The effects of domestic savings on the current account balance, together with economic integrations, in the countries that transition from the central planned system to the free market economy and which are called transition economies, have led to new discussions in the theory of economics. The European Union is the most important example to these economic integrations. In this study, the effect of domestic savings on the current account balance in the transition economies of the European Union member Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland, Slovak Republic and Slovenia between 2004-2019 was investigated. As a result of empirical analysis, it was found from domestic savings to the current account balance in the short term and a mutual causality relationship was identified in the long term. When analyzed by country, it is determined that there is a causality relationship in Poland and Slovak Republic from current account balance to domestic savings, in Latvia and Slovak Republic from domestic savings to current account balance.

Keywords